GO
en-USnb-NO

Motivasjon

Klimaforskning er et sammensatt forskningsfelt og består av mange ulike disipliner. På tross av denne tverrfaglige kompleksiteten, definerer vi her tre felles mål:

  1. Å gi nøyaktige estimat av effekten av de pågående klimaendringene
  2. Å forstå de kausale forholdene mellom miljøendringer og antropogene drivere
  3. Å vurdere hvilke konsekvenser klimaendringene vil ha for samfunnet, samt hvordan disse endringene kan dempes og hvordan samfunnet kan tilpasse seg disse

For å løse den første oppgaven er det et behov for overvåkningsprogram med robuste design som er kapable til å måle endringer, og at de målte variablene beskriver de viktigste kausale sammenhengene.

For å løse den andre oppgaven må miljøendringer linkes til antropogene drivere ved formulering og estimering av alternative kausale hypoteser og modeller.

For å løse den tredje oppgaven må man ha et tverrfaglig samarbeid. AMINOR har som målsetning å opprette og formidle systematiske og kostnadseffektive strategier for å løse samfunnsmessige utfordringer.

Relevante dataserier som måler miljø- og klimaforhold og antropogene drivere er helt avgjørende for å løse klimavitenskaplige spørsmål. Relevansen og kvaliteten på forskningen er i stor grad avhengig av at dataseriene er godt tilpasset de forsknings- og forvaltningsspørsmålene man ønsker å besvare, samt at dataene er samlet på en måte som gir robuste estimat. Derfor er det helt avgjørende at det er en tydelig rød tråd gjennom datainnsamling, miljøforskning og implementering av forvaltningstiltak for å oppnå miljøforvaltning med solid vitenskapelig grunnlag.

 

Koordinatorer

UiT - Norges Arktiske universitet
nigel.yoccoz@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
sandra.hamel@uit.no
UiT - Norges Arktiske universitet
rolf.ims@uit.no
Norsk institutt for naturforskning
per.fauchald@nina.no
Norsk Polarinstitutt
kim.holmen@npolar.no