GO
en-USnb-NO

Ryper er de eneste planteetende fuglene som oppholder seg i Arktis hele året. De utgjør en viktig ressurs for både mennesker og predatorer. Ett stadig viktigere spørsmål er hvordan klimaendringene vil påvirke arktiske ryper samt om kløktig og kunnskapsbasert forvaltning kan dempe effektene av klimaendringene?

To planteetende fuglearter – li- og fjellrype/rievssat ja giron – er vanlige i Arktis. Lirypa er allestedsnærværende i den lav-arktiske kratt-tundraen, mens fjellrype er begrenset til høy-arktiske og høy-alpine habitat. De to artene eksisterer side om side i noen lav-arktiske områder -  slik som på Varangerhalvøya/Várnjárgga, som inneholder både lavereliggende krattundra og fjellområder med høy-alpin vegetasjon.

På grunn av deres vide geografiske fordeling befinner flere populasjoner seg i særs forskjellige næringsnett og klimaregimer, som begge kan bidra forskjellig til å forme bestandssvingninger. De to COAT regionene representerer to ekstremer i denne sammenheng. På Varangerhalvøya er li- og fjellrypa en del av ett komplekst næringsnett bestående av flere typer predatorer, konkurrenter og mulige matkilder. Der viser begge artene normalt kraftige år til år svingninger i antall. I det siste tiåret har det derimot vært en alarmerende nedadgående trend i antall ryper.  I motsetning til Varangerhalvøya, befinner Svalbardrypa seg i ett relativt enkelt næringsnett bestående av i all hovedsak en predator (fjellrev/njálla) og ett mye mindre utvalg av matkilder. På Svalbard er rypebestanden mer stabil, med en tilsynelatende økende trend i antall det siste tiåret.

De forskjellige forutsetningene, i form av kompleksiteten i næringsnettet de er en del av, krever forskjellige konseptuelle modeller for å veilede COAT’s rypeforskning, selv om det er flere interessante komparative tema å utforske mellom de to regionene. Slike komparative sammenligninger vil gjøres lettere ved valg av sammenfallende status-variabler og metoder for overvåkning. De to COAT regionene deler også det faktum at rype utgjør det mest populære jaktede viltet, samt at forvaltningen begge steder vil være nødt til å ta innover seg effektene av klimaendringer.

Les mer om Rypemodulen på Varanger og Svalbard

 

 

 

 

Fjellrype/Giron, Foto: Audun Hokholt

Lirype/Rievssat, Foto: Geir Vie

 

Kontakt

Modul leder, Svalbard
Forsker, Norsk polarinstitutt
Send e-post
Se profil
Modul leder, Varanger
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet
Send e-post
Se profil