GO
en-USnb-NO

COAT skole er forskningsbaserte skoleopplegg til bruk i barne- og ungdomsskolen laget av COAT-forskere i samarbeid med pedagoger. Det vi ønsker å tilby her er en ressursbank med ferdige undervisningsopplegg med grunnleggende teori, med tilhørende teoretiske og praktiske oppgaver. Oppgavene i COAT skole omfatter temaene: Arktisk økologi, klimaendringer og klimaeffekter. Det skal brukes relevante lokale og regionale eksempler fra Nord-Norge, noe som kan gjøre faget mer nært og spennende for elevene. I tillegg er det mulig at COAT-personell kan komme til skolen for å bistå i gjennomføringen av opplegget. Det er også mulig å låne utstyr fra COAT som skolen evt. mangler for å kunne gjennomføre opplegget.​

 

For hvem er COAT Skole?

COAT skole er ment å være en inspirasjon til lærere i relevante fag, samt å tilby ferdige undervisningsopplegg. Oppleggene i COAT skole kan brukes på ulike trinn – men er kanskje mest aktuell for elever på 5-7 trinn og evt. ungdomsskolen. Oppleggene passer godt inn i faget Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Teknologi, Jorda og livet på jorda. Noen aktuelle kompetansemål oppleggene i COAT skole kan bidra til å nå kan være:

Etter 7. trinn:

 • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen.
 • Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar.
 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.
 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.
 • Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn.

Etter 10 trinn:

 • Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar.
 • Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger.
 • Bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger.
 • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.

 

Hvordan fungerer COAT Skole?

COAT skole fungerer slik:

 1. Læreren laster ned det aktuelle opplegget i form av en ferdig «undervisningspakke» (komprimert-mappe) fra linkene lenger ned på siden.
 2. Læreren følger instruksjonene i PDF-fila «Hvordan gjennomføre opplegget» som er en del av «undervisningspakken» og gjennomfører opplegget på egenhånd.

Eller:

 1. Læreren tar kontakt med en av COAT sine skolekontakter (se øverst til høyre på denne siden) for å avtale bistand fra COAT-personell til å gjennomføre opplegget eller høre om muligheten for et skolebesøk fra COAT-personell.

NB: Husk at det er mulig å låne nødvendig utstyr fra COAT dersom skolen ikke har det nødvendige utstyret. Dette gjøres ved å ta kontakt med en av COAT sine skole kontakter.   

 

Hvorfor COAT Skole?

COAT skole ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet om klimaendringer og effekten av disse på landøkosystemene (nordlig skog, fjell og tundra) i nordområdene og med fokus på Nord-Norge. COAT skole ønsker også å bidra til økt interesse rundt arktisk økologi. COAT skole prøver å bidra til dette gjennom relevante lokale og regionale eksempler fra Nord-Norge, som forhåpentligvis kan gjøre faget mer nært og spennende for elevene.

Her finner dere undervisningsopplegg som er klart for bruk i barneskolen:

 
 

Den store vårspretten

Hva er sammenhengen mellom temperatur og vårutvikling

 
 

SPOR - en feltguide

SPOR er en feltguide som tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Fin til bruk på tur, men også i undervisningssammenheng. Foto: Bernt Østhus. Her finner du SPOR og tilhørende undervisningsaktiviteter (oppgaver og spill)

Skolekontakter

Skolekontakt Troms (og resten av Norge)
Rådgiver COAT, UiT - Norges arktiske universitet
leif.e.stovern@uit.no
kolekontakt Varanger (og resten av Finnmark)
Rådgiver COAT, UiT - Norges arktiske universitet
jan.e.knutsen@uit.no

 

SPOR er en feltgiude som tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Fin til bruk på tur, men også i undervisningssammenheng. Foto: Bernt Østhus. Her finner du SPOR og tilhørende undervisningsaktiviteter (oppgaver og spill).

Skoleelever som monterer viltkamera som en del av et av COAT sine skoleopplegg. Foto: Ingrid Jensvoll

Nysgjerrig fjellrev i Varanger. Foto: Geir Vie

Bjørkemålere spiser saftige bjørkeblader. Foto: COAT

Humla er en viktig pollinator. Foto: Illustrasjon