GO
en-USnb-NO
Herbivorene deler mindre enn 2 % av den vegeterte Svalbardtundraen
25. april 2024

En ny studie fra COAT avdekker habitat overlapp og egnethet for tre viktige beitedyr på den høyarktiske øygruppen Svalbard: svalbard rein, svalbardrype og kortnebbgås. Kun en liten andel av vegetert tundra var egnet som habitat for alle tre arter kombinert. Forvaltning og vern av tundraen bør derfor være spesifikk for de ulike beitedyrenes habitater.

Les mer

Fram Forum 2024
15. mars 2024 COAT bidrar med to artikler i FRAM FORUM 2024 som ble lansert 14. mars. Magasinet inneholder kunnskap og forsking produsert av institusjonene på Framsenteret, nordområdesenter for klima- og miljøforsking. De to COAT-artiklene er først et profil intervju av COAT leder og professor i økologi Rolf Anker Ims: En mann midt i økosystemet i klimaendringenes tid og en artikkel om rype: Why...

Les mer

Rødrevfangsten er igang igjen - følg revene live!
7. november 2023 Fjellrevmodulen in COAT er i gang med å fange rødrev i Varanger igjen! I år har vi så langt fanget 2 rødrever, en ung han og en voksen tispe. Begge to har fått GPS halsbånd for å gi oss forskere bedre forståelse av revenes bevegelser på tundraen. Vær med å følg dem her vår eller les mer om saken i artikkelen i Ságat. Slipp-videoer tilgjengelig på Facebook og Instagram.

Les mer

Klassifisering av viltkamerabilder ved hjelp av kunstig intelligens
18. oktober 2023 Viltkamera er blitt et populært verktøy i naturforskning. I COAT har vi blant annet utviklet en egen metode for å overvåke små pattedyr som mus og lemen med kamera. Dette har store fordeler ved at det skaffer viktig informasjon om dyrene på en effektivt måte uten å påvirke dem i det hele tatt. Det har imidlertid også utfordringer. Fram til nå har forskere sitter å blad gjennom hundre tusenvis...

Les mer

Skru på utelyset og se opp!
4. oktober 2023

Bjørkemålere er insekter med såkalt holometabol livssyklus, også kjent som «fullstendig forvandling». Dette innebærer at målerlarvene (lauvmakken) som spiser på bjørka om sommeren utvikler seg til voksne sommerfugler i løpet av høsten. De voksne målerne flyr nå, Og COAT’s forskere følger med! 

Les mer

Feltrapport fra Svalbard
11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Les mer

Vitenskapelig artikkel: Overvåking av smågnagere med kameratuneller
25. januar 2023

Smågnagere er en nøkkelart på tundraen på grunn av sine spektakulære populasjonssyklusser som gjør at rovdyrene vasser i byttedyr og at beitetrykket på plantene blir enormt. Allikevel er det mye vi ikke vet om smågnagerne og deres interaksjoner med andre deler av næringsnettet.

Les mer

Snømålinger i Varanger
20. januar 2023 Hvorfor er det interessant for en forsker å grave i snøen i januar? Der er det jo bare snø, eller? Ja det er det, snø, men vi ønsker å vite hvilken type snø, og om det er harde skarelag og is på bakken. Snøforholdene nå på vinteren kan nemlig avgjøre om vi får et smågnagerår kommende sommer. Og hvis det blir et smågangerår med mye lemen, vet vi ganske sikkert at det vil bli mange fjellrevkull...

Les mer

Fjellrevkonferanse på Svalbard
11. oktober 2022

Den 6. internasjonale fjellrevkonferansen ble arrangert av Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen 26.-29. august. Konferansen ble holdt ved Universitetssenteret på Svalbard og hadde totalt 69 deltakere, hvorav 24 var online, fra 14 land.

Les mer

NY COAT HISTORIE!
13. september 2022

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturverdier.

Les mer

Nye høyder i bestandene av svalbardrein
7. september 2022

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokaliteter.

Les mer

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
30. august 2022 COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseiendommen, og kan derfor sammenligne med våre spådommer som...

Les mer

Rekordår for fjellreven i Varanger
26. august 2022

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull og 76 valper på Varangerhalvøya så langt i sommer.

Les mer

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
12. juli 2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Les mer

Enda en doktor i COAT!
13. juni 2022

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling "Population cycles in small rodents seen through the lens of a wildlife camera".

Les mer

Fersk doktorgrad i COAT
8. juni 2022

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal population dynamics".

Les mer

Ny doktorgrad i COAT
2. juni 2022

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “Tundra vegetation ecology from the sky - Aerial images and photogrammetry as tools to monitor landscape change”.

Les mer

Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
13. mai 2022

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellrype i studieområdet rett ovenfor Bergebydalen i Nesseby kommune. Dette arbeidet startet tilbake i 2017, og 2022 er derfor det 6. året med overvåking av de to arktiske rypeartene ved bruk av bioakustikk.

Les mer

Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger
29. april 2022

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å undersøke hvor mange jaktfalk, kongeørn og ravn som har gått til hekking.

Les mer

Nytt studie startet på Svalbard!
19. april 2022 Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. Det blir interessant å se hvordan rovdyrene oppfører seg. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, COAT og Nord Universitet. For å lese mer om dette se Polarinstituttets presentasjon av studiet. Det samme studiet utførtes av COAT i Varanger og har pågått siden 2005 og årets...

Les mer

Følg våre rødrever i Øst-Finnmark!
18. februar 2022 COAT har tidligere fortalt om sitt prosjekt med GPS sporing av rødrev på Varangerhalvøya. Siste nytt er at du nå kan følge de merkede revene like tett som forskerne gjennom å få de nyeste posisjonene direkte på dette interaktive kartet.

Les mer

COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN
9. februar 2022 SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 2015-2021.  Prosjektet inkluderte tre geografiske «noder» (forskningsgrupper): Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) i Oslo, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) i Trondheim og COAT i Tromsø. Et eget SUSTAIN-nummer av tidsskriftet Climate Research er nå publisert.

Les mer

Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone
8. desember 2021

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Vegetasjonsklasser med forstyrrelser har vanligvis ikke blitt inkludert i vegetasjonskart. COAT-forskere ønsker å bruke fjernmåling til å overvåke vegetasjon forstyrret av biotiske (f.eks. gås og reinsdyr) og abiotiske (f.eks. isskader på vegetasjon) faktorer.

Les mer

NY! COAT Video
14. oktober 2021

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. Personell blir opplært i bruk av avansert utstyr for å fange opp ikke bare endringer i vegetasjonen men også forstyrrelser fra beitedyr og skader etter milde vintre med mye is.

Les mer

COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
29. september 2021 COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT, forskningsprosjektet SUSTAIN og flere brukergrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). Brukergruppene har ønsket at modellene skal brukes til å predikere rypebestandene halvannen måned før de årlige...

Les mer

NY! COAT HISTORIE
16. juni 2021 Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på vegetasjon på Svalbard, har langsiktig overvåking manglet. Men vi kan nå presentere "år 1" av COAT sin vegetasjonsovervåking på Svalbard. Denne COAT HISTORIEN er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

Les mer

Årets snømålinger i Komagdalen og Vestre Jakobselv er utført
29. mars 2021 Snømålinger er en viktig del av overvåkingen i COAT - snø er virkelig en viktig driver for mange prosesser som ligger til grunn for dynamikken i arktiske økosystemer. Målingene vi fokuserer på er enkle målinger av snødybde i forskjellige habitater (snøleier, tuemark, eng og hei), samt en mye mer detaljert vurdering av de ulike lagene i snødekket, spesielt forekomsten av islag som kan forhindre...

Les mer

Rødrevfeller satt opp i Varanger
11. februar 2021

I første uken av februar fikk COAT hjelp av de lokale ekspertene Alfred Ørjebu og John Arne Kristiansen til å sette opp 3 bås-feller til levendefangst av rødrev sørøst på Varangerhalvøya. Innsatsen er del av ett nytt forskingsprosjekt som forsøker å følge bevegelsene til rødrev gjennom GPS halsbånd og en del av COAT Fjellrevmodul

Les mer

Det er viktig å inkludere næringsnettdynamikk når man vurderer effekten av tiltak for bestandsreduksjon av predatorer på viltarter.
27. november 2020 Forvaltning av truede arter igjennom en redusering av rovdyrbestanden har blitt vanligere. Hvorvidt denne typen forvaltning virkelig leder til økning av de truede artenes bestander, er mindre klart. I ett nytt studie, evaluerte COAT forskere effekten av et rødrevjakt-program på den truede lirypa.

Les mer

Vegetasjonsfeltarbeid Varanger 2020
13. oktober 2020

Vegetasjonsovervåkingen i Komagdalen og Vestre Jakobselv på Varangerhalvøya ble utført i slutten av juli og begynnelsen av august. Foruten den årlige overvåkingen i heier og enger, utførte feltteamet også punktfrekvens i nyetablerte heilokaliteter lenger unna de produktive elvedalene.

Les mer

Årets Svalbard-sommer er den varmeste siden målingene startet
28. september 2020 Gjennomsnittstemperaturen for juni, juli og august på Svalbard lufthavn ble 7,2 grader, noe som er 3 grader over normalen, og 0,5 grader over den gamle sommerrekorden fra 2015. For Svalbard lufthavn er det utarbeidet en måleserie som går helt tilbake til 1899. Årets sommer er ekstrem. Den føyer seg inn i rekken av varme somre de siste 20 til 30 årene, og skiller seg helt ut fra de foregående...

Les mer

Gode nyheter fra fjellreven i Varanger
24. september 2020

Det var fem hi med bekreftet yngling i sommer, til tross for lite smågnagere. Tre befant seg i den østlige halvdelen av halvøya og to lenger vest. Det er sannsynlig at det var noen steder med noen gjenværende lemmen, siden det ble funnet ganske mange rester av lemmen på minst et hi.

Les mer

Den årlige vegetasjonsovervåkingen på Svalbard er gjennomført
24. september 2020

Takket være lokale krefter allerede på Svalbard og Ingrid som reiste opp, ble den årlige vegetasjonsovervåkningen på Svalbard vellykket gjennomført til tross for reiserestriksjoner grunnet covid-19.

Les mer

COAT har etablert overvåkningssystem for fremmedarten østmarkmus på Svalbard
28. august 2020 De nye Reconyx-kameraene tilpasset COAT`s småpattedyr fotobokser ankom (til slutt!) I august og har nettopp gjort det mulig for COAT å fullføre overvåkningssystemet for den fremmede østmarkmusa på Svalbard.Les mer: Tiltak mot østmarkmus og parasitten Echinococcus multilocularis i Longyearbyen.

Les mer

Blogginnlegg hos JEcol
25. august 2020 COAT artikkelen "Can novel pest outbreaks drive ecosystem transitions in northern-boreal birch forest?” i Journal of Ecology ble tidligere I vår nominert til Harper Prisen for beste artikkel skrevet av en ung førsteforfatter.

Les mer

Ny artikkel fra mosetundra modulen
24. mars 2020 Nylig har mosetundra modulen ved Ravolainen et.al publisert artikkelen Vegetasjon i høy-Arktis: konseptuelle modeller av vegetasjonsendring for langtidsovervåking og forskning (oversatt tittel) i Ambio sin spesialutgave Terrestrial biodiversity in a rapidly changing Arctic.

Les mer

Nytt COAT-relatert NFR prosjekt
24. mars 2020

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra skogtundramodulen i COAT.

Les mer

Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020
18. mars 2020

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere bidrar med flere artikler i den nylig publiserte 2020 utgaven.

Les mer

Ny gruppe fjellrever satt utpå Varangerhalvøya
6. februar 2020

Den 27. januar satt Statens Naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og COAT ut 14 fjellrevvalper på Varangerhalvøya.

Les mer

COAT forskere vinner den første Fægriprisen
13. desember 2019

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen for en artikkel om bjørkemålere i det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.

Les mer

Implementering av forskningsinfrastruktur – oppdatering fra COAT Svalbard
8. oktober 2019

COAT Svalbard har nå implementert og operasjonalisert flere typer forskningsinfrastruktur i kjerneområdene på Nordenskiöld Land og på Brøggerhalvøya.

Les mer

Nye vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
27. september 2019

I sommer har COAT etablert flere vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

Utsetting av CO2-sensorer
28. august 2019

Som en del av prosjektet COAT-Tools samarbeider vi med avdelingen for informatikk her på UiT. De jobber med å utvikle sensorteknologi som vil hjelpe oss å samle inn dataene vi trenger på en effektiv måte.

Les mer

Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt
2. august 2019 Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan best dokumenteres med satellitt-sendere. Slike instrumenter påsatt arter som rein og fjellrev er derfor en del av COATs forskningsinfrastruktur som finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø Forskningsstiftelse. Det at havisen rundt Svalbard minker vil for eksempel ha konsekvenser for...

Les mer

COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis
26. juli 2019 Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 2013 hadde COAT-forskere ansvaret for en helthetlig tilstandsvurdering av tundraøkosystemene i Arktis (Ims m. fl. 2013). Nå har nye tilstandsvurderinger blitt gjennomført for et utvalg av sirkumpolart viktige artsgrupper i disse økosystemene. Eva Fuglei  og John-André Henden har ledet et slikt...

Les mer

Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
1. juli 2019 Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige analyser gjort i forbindelse med en test av det nye Fagsystemet for økologisk tilstand viser at dette også gjelder tundrafuglene i COATs overvåkningsområder på Varangerhalvøya. Mange fuglearter er særlig sårbare i hekkesesongen. Spesielt arter som hekker på bakken kan være mye utsatt for...

Les mer

Vårfeltarbeid i Varanger
23. mai 2019

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemodulen sin årlige utplassering av lyttebokser og oppstart av overvåkning av hekkelokaliteter for Jaktfalk og Ravn.

Les mer

COAT HISTORIE
19. desember 2018

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre i rekken er nå publisert på på norsk og engelsk og omhandler tiltaket mot østmarkmus (Microtus levis) og parasitten Echinococcus multilocularis i Longyearbyen på Svalbard, et sammarbeid mellom COAT, Sysselmannen på Svalbard og lokalbefolkningen.

Les mer

Første yngling av utsatt fjellrev på Varangerhalvøya
19. november 2018

Gjennomgang av billedmaterialet fra viltkamera på hi og fórautomater har nettopp avslørt at det likevel har vært yngling på et hi på Varangerhalvøya i sommer. 

Les mer

Værstasjonene sender!
6. november 2018 Det er med stor glede vi kan informere om at de første tre COAT værstasjonene er på plass på Varangerhalvøya. De startet å sende observasjoner fra første uka i oktober. Værstasjonene er lokalisert i bjørkeskogen i Bergebydalen (150 moh.), i vierbeltet i Torvhaugdalen (268 moh.) og på toppen av Reinhaugen (470 moh.). Linker til værstasjonene vil bli tilgjengelige på COAT sin nettsider, men de...

Les mer

Søk