GO
en-USnb-NO

Vår modellbaserte prognose indikerer oppgang for høstens lirypebestand i Finnmark

Publisert: 12. juli 2023

De to siste årene har COAT, ved hjelp av en datadrevet modell, gitt en prediksjon (prognose) om hvor mye lirype det blir i Finnmark til høsten. Prognosen gis halvannen måned før de vanlige linjetakseringene er ferdige – noe som gjør at både jegere og forvaltere er bedre forberedt på den sannsynlige utviklingen i bestanden. Modellen baserer seg på data på liryper og andre arter i økosystemet som påvirker rypa, høstingsdata fra forgående år og værforhold i viktige perioder i lirypenes livssyklus. Sammenstillingen av all denne informasjonen er et omfattende arbeid muliggjort av et godt samarbeid mellom COAT-partnerne UiT, NINA, MET og FeFo. Med dette økosystemperspektivet har prognosene fra modellen vist seg å treffe godt de to foregående årene.

Vår modellbaserte prognose indikerer oppgang for høstens lirypebestand i Finnmark

Lirype parring. Foto: Valeri Belov

Årets modell gir en svært positiv prognose ved at den spår at antallet ryper kan mer enn dobles sammenliknet med fjorårets bestand (se Figuren). Det som mest driver denne positive utviklingen er et godt smågnagerår i hele Finnmark, samtidig som snøen kom tidlig i fjor høst i høyereliggende områder og det har vært relativt lite nedbør på forsommeren i år. Disse forholdene forventes å gi mindre predasjon (rovdyrpress) på rypene og øke sjansen for at kyllingene vokser opp. Også andre forhold i vær og økosystem ser ut til å bidra til vekst i lirypebestanden.   

Figur: De gule symbolene (rundinger) angir prognose for tetthet av lirype i forkant av høstjakta basert på forhold i økosystemet og vær i tidsrommet fra foregående høst til forsommer. Det siste symbolet (det lengst til høyre) angir dermed bestandsprognosen (med usikkerhetsmarginer) i forkant av årets (2023) høstjakt.  De svarte firkantene (med variasjonsmarginer i grått) gir de observerte tettheter av lirype basert på Finnmarkseiendommens linjetakseringer i forkant av høstjakta hvert år. Tetthetsestimatene er skalert til det arealet som er observerbart fra en takseringslinje (og dermed ikke antall per kvadratkilometer).  

Slike modellbaserte prognoser for ville arter i naturen som påvirkes av mange faktorer i økosystemet – også slike vi ikke har data på - bør tas med en klype salt. Det er verdt å merke seg at modellen i år predikerer en vekst som er nært det maksimalt mulige for ryper. Derfor er det grunn til å tro at modellen skyter en del over mål. Det er også verdt å merke seg at prognosen er et grovt gjennomsnitt for Finnmark. Det vil sikkert bli en god del lokale forskjeller blant annet ut fra både geografiske variasjoner i smågnagerbestandene og meteorologiske forhold.

I COAT arbeider vi for å stadig forbedre slike prognosemodeller for å fange opp hva som påvirker ryper og andre ressursarter. Særlig forventer vi at mer nyanserte økosystemdata vil gi enda sikrere prognoser i framtiden. Dette er særlig viktig i en tid hvor klima og økosystem er i langsiktig endring. 

 

Skriv ut
Søk